Image Description Price
171EG6-eggs #6 free range 15 doz (6 trays) carton otaika valley
171EG63-eggs #6 free range 7.5 doz carton (3 trays) otaika valley
171EG7-eggs #7 free range 15 doz (6 trays) carton otaika valley